REGULAMIN

(obowiązujący od 14 marca 2019 r.)

Właścicielem punktów handlowych wymienionych w niniejszym Regulaminie jest:

Tarmax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów (dalej zwana „TARMAX”)

TARMAX jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000490487.

NIP: 816-15-29-885, REGON: 691535869

Telefon: 17 / 858 – 10 – 19

fax: 17 / 858 – 10 – 48

e-mail: biuro@tarmax.pl

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym TARMAX.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”).

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania i stosowania.

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.

Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.

Rzeczoznawca – specjalista w zakresie obuwia i odzieży, posiadający wiedzę specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania, w sprzedanym towarze Konsumentowi.

Towar – rzecz, ruchomość, a to obuwie sportowe, odzież i akcesoria sportowe.

Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi.

Dokument informacyjny – dokument dołączony do towaru informujący Konsumenta o sposobie korzystania z towaru i jego konserwacji.

Punkt handlowy – lokal przedsiębiorstwa, w którym nastąpiła sprzedaż towaru przez TARMAX.

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umów sprzedaży Towarów, znajdujących się w Punkcie handlowym.

 2. Głównym przedmiotem świadczenia jest profesjonalna sprzedaż oryginalnego obuwia, odzieży sportowej oraz akcesoriów sportowych.

 3. Sposób korzystania z towaru określa dokument informacyjny, dołączony do każdego towaru, który określa także zasady jego konserwacji.

 4. Konsument może porozumieć się z TARMAX, za pośrednictwem Punktów handlowych podanych w treści niniejszego Regulaminu, telefonicznie (numer podany na wstępie Regulaminu) oraz przez pocztę elektroniczną e-mail (adres poczty elektronicznej podany na wstępie Regulaminu).

 5. Konsument jeżeli zdecyduje się na kontakt telefoniczny z TARMAX, ponosi koszty zwykłego połączenia telefonicznego według stawek wybranego przez Niego operatora.

 6. W zakresie sprzedaży Towarów w Punkcie handlowym, zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 7. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny Towarów podane w Punkcie handlowym są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

 2. Cena Towaru powinna być przez Konsumenta wpłacona TARMAX, niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

 3. TARMAX honoruje następujące formy płatności:

 1. płatność gotówką,

 2. płatność kartą płatniczą.

 1. Terminem płatności w przypadku płatności kartą płatniczą, następuje bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 2. TARMAX jest obowiązany przekazać kupiony przez Konsumenta Towar bez wad (fizycznych i prawnych).

 3. Zakupiony przez Konsumenta Towar zostanie niezwłocznie, po zawarciu z TARMAX umowy wydany.

 4. Zobowiązania wynikające z zawartej pomiędzy Tarmax, a Klientem umowy, które mogą obciążać Klienta trwają przez okres 24 miesięcy (2 lata), poczynając od momentu zawarcia umowy i wydania towaru.

ZWROT LUB WYMIANA TOWARU

 1. Wszystkie zakupione w Punkcie handlowym Towary, na życzenie Konsumenta podlegają zwrotowi lub wymianie na inny, w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru, który ma być zwrócony lub wymieniony, z zastrzeżeniem punktu 2.

 2. Konsument nie może skorzystać z prawa określonego w punkcie 1, w sytuacji gdy:

a) zwracany lub wymieniany Towar nosi ślady używania,

b) zwracany lub wymieniany Towar jest niekompletny, w porównaniu z jego stanem z chwili jego wydania przez Tarmax (np. brak oryginalnego opakowania),

c) kupiony Towar był objęty promocją (przeceną) powyżej 30%.

 1. Konsument, który nabył Towar i taka sprzedaż została zarejestrowana w usłudze TAX FREE, może skorzystać z przyznanego mu prawa do zwrotu Towaru, ale wyłącznie w punkcie handlowym, w który taki Towar został nabyty.

 2. Konsument będzie uprawniony do skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie 1, nie tylko w Punkcie handlowym, gdzie nastąpiła sprzedaż obuwia, ale także w następujących miejscach:


a.) NEW BALANCE - FACTORY OUTLET ANNOPOL
UL. ANNOPOL 2, LOK. 94
03-236 WARSZAWA
22/ 441 92 03
sklep.annopol@newbalance.pl

b.) NEW BALANCE - FACTORY URSUS WARSZAWA
PLAC CZERWCA 1976 R. 6, LOK. 59
02-495 WARSZAWA
22/ 812 80 31
factory.ursus@newbalance.pl 

c.) NEW BALANCE - DESIGNER OUTLET WARSZAWA
UL. PUŁAWSKA 42E, LOK. C17
05-500 PIASECZNO K. WARSZAWY
22/ 727 16 01
sklep.piaseczno@newbalance.pl 

d.) NEW BALANCE - FACTORY KRAKÓW
UL. PROF. A. RÓŻAŃSKIEGO 32, LOK. 22
32-085 MODLNICZKA K. KRAKOWA
12/ 297 37 46
factory.krakow@newbalance.pl 

e.) NEW BALANCE - DESIGNER OUTLET GDAŃSK
UL. PRZYWIDZKA 8, LOK. N6
80-174 GDAŃSK
58/ 303 29 63
sklep.gdansk@newbalance.pl 


f.) NEW BALANCE - WROCŁAW FASHION OUTLET
UL. GRANICZNA 2, LOK. 27
54-610 WROCŁAW
71/ 356 87 43
sklep.wroclaw@newbalance.pl 

g.) NEW BALANCE - OUTLET PARK SZCZECIN
UL. ANDRZEJA STRUGA 42, LOK. A.L.-0740
70-784 SZCZECIN
532 165 198
outlet.szczecin@newbalance.pl

h.) NEW BALANCE - FACTORY POZNAŃ
UL. DĘBIECKA 1, LOK. 33,34
62-030 LUBOŃ
539 963 672
factory.poznan@newbalance.pl 

i.) NEW BALANCE - PTAK OUTLET
UL. ŻEROMSKIEGO 8, LOK. 0049-50
95-030 RZGÓW
42/ 231 41 69
ptak.outlet@newbalance.pl 

j.) NEW BALANCE - DESIGNER OUTLET SOSNOWIEC
UL. ORLĄT LWOWSKICH 138, lok. N10
41-200 SOSNOWIEC
32/ 296 50 45
sklep.sosnowiec@newbalance.pl 

k.) NEW BALANCE - OUTLET CENTER BIAŁYSTOK
UL. NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH 15B, LOK. 16
15-690 BIAŁYSTOK
538 894 780
outlet.bialystok@newbalance.pl 

 1. Konsument może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź na inny, ponosząc koszty dostarczenia nieużywanego Towaru (chyba, że zostanie on dostarczony osobiście przez Konsumenta), w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu do Punktu handlowego.

 2. Klient proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie czy w ofercie Punktu handlowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności Towaru, TARMAX dołoży wszelkich starań, by Towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), TARMAX zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci środki pieniężne, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 3. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do zwrotu towaru, o którym mowa w punkcie 1, Konsument ponosi koszt zwrotu/dostarczenia Towaru do Punktu handlowego (chyba, że zostanie on dostarczony osobiście przez Konsumenta).

 4. W przypadku zwrotu towaru, niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania, TARMAX zwróci środki pieniężne Konsumentowi, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się On na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami.

REKLAMACJE
 

 1. Wszystkie Towary zakupione w Punkcie handlowym podlegają 24 (dwadzieścia cztery) miesięcznej rękojmi, zgodnie z art. 568§1 zdanie 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).

 2. Klient proszony jest o zachowanie dowodu zakupu (np. paragon, faktura VAT).

 3. Reklamowany towar przesyłany do TARMAX powinien być czysty.

 4. TARMAX w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia profesjonalnego Rzeczoznawcy.

 5. Zgłoszona w Punkcie handlowym reklamacja powinna zawierać oświadczenie Klienta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres Konsumenta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt.

 6. Jeżeli w wyniku uznania przez TARMAX reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, TARMAX niezwłocznie zwróci Towar firmą kurierską, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.

 7. Jeżeli decyzją Rzeczoznawcy, Tarmax na żądanie Reklamującego obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), bądź wymienić Towaru na nowy, to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez Punkt handlowy, w którym reklamacja została złożona.

 8. W sytuacji, gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, TARMAX wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, TARMAX będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście, gdzie siedzibę ma TARMAX, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

 9. Reklamacje Klient może złożyć w Punktach handlowych TARMAX, położonych się w następujących miejscach:


a.) NEW BALANCE - FACTORY OUTLET ANNOPOL
UL. ANNOPOL 2, LOK. 94
03-236 WARSZAWA
22/ 441 92 03
sklep.annopol@newbalance.pl

b.) NEW BALANCE - FACTORY URSUS WARSZAWA
PLAC CZERWCA 1976 R. 6, LOK. 59
02-495 WARSZAWA
22/ 812 80 31
factory.ursus@newbalance.pl 

c.) NEW BALANCE - DESIGNER OUTLET WARSZAWA
UL. PUŁAWSKA 42E, LOK. C17
05-500 PIASECZNO K. WARSZAWY
22/ 727 16 01
sklep.piaseczno@newbalance.pl 

d.) NEW BALANCE - FACTORY KRAKÓW
UL. PROF. A. RÓŻAŃSKIEGO 32, LOK. 22
32-085 MODLNICZKA K. KRAKOWA
12/ 297 37 46
factory.krakow@newbalance.pl 

e.) NEW BALANCE - DESIGNER OUTLET GDAŃSK
UL. PRZYWIDZKA 8, LOK. N6
80-174 GDAŃSK
58/ 303 29 63
sklep.gdansk@newbalance.pl 


f.) NEW BALANCE - WROCŁAW FASHION OUTLET
UL. GRANICZNA 2, LOK. 27
54-610 WROCŁAW
71/ 356 87 43
sklep.wroclaw@newbalance.pl 

g.) NEW BALANCE - OUTLET PARK SZCZECIN
UL. ANDRZEJA STRUGA 42, LOK. A.L.-0740
70-784 SZCZECIN
532 165 198
outlet.szczecin@newbalance.pl

h.) NEW BALANCE - FACTORY POZNAŃ
UL. DĘBIECKA 1, LOK. 33,34
62-030 LUBOŃ
539 963 672
factory.poznan@newbalance.pl 

i.) NEW BALANCE - PTAK OUTLET
UL. ŻEROMSKIEGO 8, LOK. 0049-50
95-030 RZGÓW
42/ 231 41 69
ptak.outlet@newbalance.pl 

j.) NEW BALANCE - DESIGNER OUTLET SOSNOWIEC
UL. ORLĄT LWOWSKICH 138, lok. N10
41-200 SOSNOWIEC
32/ 296 50 45
sklep.sosnowiec@newbalance.pl 

k.) NEW BALANCE - OUTLET CENTER BIAŁYSTOK
UL. NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH 15B, LOK. 16
15-690 BIAŁYSTOK
538 894 780
outlet.bialystok@newbalance.pl 

 1. Tarmax przyznaje Konsumentom możliwość składania reklamacji towarów zakupionych w sklepie internetowym https://nbsklep.pl/ także za pośrednictwem Punktów handlowych wymienionych w ust. 9 niniejszego działu.

Towary kupione za pośrednictwem Ipad’a

 1. W zakresie sprzedaży Towarów za pośrednictwem Ipad’a nie mają zastosowania zapisy niniejszego regulaminu, gdyż wyłączne zastosowanie ma regulamin sklepu internetowego Tarmax, który jest zamieszczony na stronie internetowej pod adresem:

http://www.newbalancesklep.pl/regulamin_new_balance.html, z tym zastrzeżeniem, że Konsumentowi przysługuje także prawo do realizacji wszelkich uprawnień jakie zostały mu udzielone, także za pośrednictwem Punktu handlowego, w którym Towar za pośrednictwem Ipad’a został zamówiony.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego.

 2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się:

- do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej,
z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z TARMAX umowy sprzedaży,

- do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem,
a TARMAX (patrz: http://www.ihrzeszow.ires.pl/)

 1. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a TARMAX, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów (patrz: http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta

/biuro-ochrony-konsumentow) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów (patrz: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,945,rzeszow.html)

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

TARMAX informuje o istnieniu Kodeku Dobrych Praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym stanowi o kodeksie dobrych praktyk, który jest przez niego stosowany i z którym Klient może się zapoznać poprzez pobranie piliku na stronie internetowej:

(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. TARMAX informuje, że w razie dobrowolnego przekazania przez Konsumenta danych osobowych, będą one przetwarzane przez Tarmax, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu do swoich przekazanych danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. TARMAX zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania jego danych, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.