REGULAMIN

Właścicielem punktu handlowego, mieszczącego się w ……………………………………………………………….,
…………………………………………………………………. jest :
Tarmax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów
(w dalej części zwana „TARMAX”)

TARMAX jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000490487.
NIP: 816-15-29-885, REGON: 691535869
Telefon: 17 / 858 – 10 – 19
fax: 17 / 858 – 10 – 48
Adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@tarmax.pl


Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym TARMAX.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”).
Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.
Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.
Rzeczoznawca – specjalista w zakresie obuwia i odzieży, posiadający wiedzę specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania, w sprzedanym towarze Konsumentowi.
Towar – rzecz, ruchomość, a to obuwie sportowe, odzież i akcesoria sportowe.
Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi.
Dokument informacyjny – dokument dołączony do towaru informujący Konsumenta o sposobie korzystania z towaru i jego konserwacji.
Punkt handlowy – lokal przedsiębiorstwa, w którym nastąpiła sprzedaż towaru przez TARMAX.

Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umów sprzedaży Towarów, znajdujących się w Punkcie handlowym.
2. Głównym przedmiotem świadczenia jest profesjonalna sprzedaż oryginalnego obuwia, odzieży sportowej oraz akcesoriów sportowych.
3. Sposób korzystania z Towaru określa dokument informacyjny, dołączony do każdego towaru, który określa także zasady jego konserwacji.
4. Informacje o producentach Towarów, posiadanych przez Towary ewentualnych znakach bezpieczeństwa i zgodności, zamieszczone są na każdym Towarze i opakowaniu, jak również personel Punktu handlowego Tarmax udzieli informacji w tym zakresie.
5. Konsument może porozumieć się z TARMAX, za pośrednictwem Punktu handlowego (a), telefonicznie (b) oraz przez pocztę elektroniczną e-mail (c):
a) …………………………………………..
b) …………………………………………..
c) …………………………………………..
6. Konsument jeżeli zdecyduje się na kontakt telefoniczny z TARMAX, ponosi koszty zwykłego połączenia telefonicznego według stawek wybranego przez Niego operatora.
7. W zakresie sprzedaży Towarów w Punkcie Handlowym, zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
8. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

SPRZEDAŻ TOWARÓW

1. Wszystkie ceny Towarów podane w Punkcie handlowym są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT ).
2. Cena Towaru powinna być przez Konsumenta wpłacona TARMAX, niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
3. TARMAX honoruje następujące formy płatności:
a) płatność gotówką,
b) płatność kartą płatniczą.
4. Terminem płatności w przypadku płatności kartą płatniczą, następuje bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
5. TARMAX jest obowiązany przekazać kupiony przez Konsumenta Towar bez wad (fizycznych i prawnych).
6. Zakupiony przez Konsumenta Towar zostanie, po zawarciu z TARMAX umowy niezwłocznie wydany.
7. Zobowiązania wynikające z zawartej pomiędzy Tarmax a Klientem umowy, które mogą obciążać Klienta trwają przez okres 24 miesięcy (2 lata), poczynając od momentu zawarcia umowy i wydania towaru.

ZWROT LUB WYMIANA TOWARU

1. Wszystkie zakupione w Punkcie handlowym Towary, na życzenie Konsumenta podlegają zwrotowi lub wymianie na inny, w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru, który ma być zwrócony lub wymieniony, z zastrzeżeniem punktu 2.
2. Konsument nie może skorzystać z prawa określonego w punkcie 1, w sytuacji gdy:
a) zwracany lub wymieniany Towar nosi ślady używania,
b) zwracany lub wymieniany Towar jest niekompletny, w porównaniu z jego stanem z chwili jego wydania przez Tarmax (np. brak oryginalnego opakowania),
c) kupiony Towar oznaczony był specjalnym znakiem (tzw. czerwoną fiszką): „Ostatnia para” lub „Ostatnia sztuka”.
3. Konsument, który nabył Towar i taka sprzedaż została zarejestrowana w usłudze TAX FREE, może skorzystać z przyznanego mu prawa do zwrotu Towaru, ale wyłącznie w punkcie handlowym, w który taki Towar został nabyty.
4. Konsument będzie uprawniony do skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie 1, nie tylko w Punkcie handlowym, gdzie nastąpiła sprzedaż obuwia, ale także w następujących miejscach:

a.)THE NORTH FACE- GALERIA KRAKOWSKA
UL. Pawia 5, lok. 256
31-154 KRAKÓW
12 / 628 73 72
tnf.krakowska@tarmax.pl

b.) THE NORTH FACE - GALERIA BAŁTYCKA
AL. Grunwaldzka 141, LOK. 01-450
80-264 GDAŃSK
58 / 341 28 40
tnf.baltycka@tarmax.pl

c.) THE NORTH FACE- MILLENIUM HALL
UL. KOPISKO 1, lok. 282
35-315 RZESZÓW
17 / 770 05 53
tnf.millenium@tarmax.pl

d.) THE NORTH FACE - GALERIA MANUFAKTURA
UL. DREWNOWSKA 58, lok. HB307
91-071 ŁÓDŹ
  42/ 630 00 40
tnf.manufaktura@tarmax.pl

5. Konsument może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź na inny, ponosząc koszty dostarczenia nieużywanego Towaru (chyba, że zostanie on dostarczony osobiście przez Konsumenta), w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu do Punktu handlowego.
6. Klient proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie czy w ofercie Punktu handlowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności Towaru, TARMAX dołoży wszelkich starań, by Towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), TARMAX zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci środki pieniężne, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do zwrotu towaru, o którym mowa w punkcie 1, Konsument ponosi koszt zwrotu/dostarczenia Towaru do Punktu handlowego (chyba, że zostanie on dostarczony osobiście przez Konsumenta).
8. W przypadku zwrotu towaru, niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania, TARMAX zwróci środki pieniężne Konsumentowi, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się On na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami.

REKLAMACJE

1. Wszystkie Towary zakupione w Punkcie handlowym podlegają 2 (dwa) letniej rękojmi, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta oraz ustawą Kodeks Cywilny.
2. Tarmax zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT.
3. Zaleca się aby reklamowany Towar był czysty, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
5. TARMAX w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia profesjonalnego Rzeczoznawcy.
6. Zgłoszona w Punkcie handlowym reklamacja powinna zawierać oświadczenie Klienta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres Konsumenta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt.
7. Jeżeli w wyniku uznania przez TARMAX reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, TARMAX niezwłocznie zwróci Towar firmą kurierską, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.
8. Jeżeli decyzją Rzeczoznawcy, Tarmax na żądanie Reklamującego obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), bądź wymienić Towaru na nowy, to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez Punkt handlowy, w którym reklamacja została złożona.
9. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, TARMAX wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, TARMAX będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście, gdzie siedzibę ma TARMAX, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.
10. Reklamacje Klient może złożyć w Punktach handlowych TARMAX, położonych się w następujących miejscach:

a.)THE NORTH FACE- GALERIA KRAKOWSKA
UL. Pawia 5, lok. 256
31-154 KRAKÓW
12 / 628 73 72
tnf.krakowska@tarmax.pl

b.) THE NORTH FACE - GALERIA BAŁTYCKA
AL. Grunwaldzka 141, LOK. 01-450
80-264 GDAŃSK
58 / 341 28 40
tnf.baltycka@tarmax.pl

c.) THE NORTH FACE- MILLENIUM HALL
UL. KOPISKO 1, lok. 282
35-315 RZESZÓW
17 / 770 05 53
tnf.millenium@tarmax.pl

d.) THE NORTH FACE - GALERIA MANUFAKTURA
UL. DREWNOWSKA 58, lok. HB307
91-071 ŁÓDŹ
  42/ 630 00 40
tnf.manufaktura@tarmax.pl


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego.
2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się:
- do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z TARMAX umowy sprzedaży,
- do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a TARMAX,
3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a TARMAX, korzystając także z bezpłatnej pomocy właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub właściwej organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. TARMAX informuje, że w razie dobrowolnego przekazania przez Konsumenta danych osobowych, będą one przetwarzane przez Tarmax, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu do swoich przekazanych danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. TARMAX zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania jego danych, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.